Mapeig del sector agroalimentari de la comarca del Bages

Disseny i dinamització de grups de discussió temàtics
14 febrer, 2023
Diagnosi dels menjadors escolars del Solsonès i Cardona per a la transició cap a un model local i de proximitat i Programa d’activitats educatives entorn del producte local.
14 febrer, 2023
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Mapeig del sector agroalimentari de la comarca del Bages

  Descripció:

  L'objectiu d'aquest projecte és elaborar un mapeig dels principals agents que configuren el sector agroalimentari de la comarca del Bages, o sigui, del sector primari (agricultura i ramaderia) i de la transformació agroalimentària així com detectar les necessitats, reptes i oportunitats que presenten, com també fer una proposta de línies d'actuació que orientin possibles accions que donen resposta a les inquietuds i necessitats que hagi manifestat el sector per tal de poder-lo reforçar i fer-lo més estratègic i competitiu.

  El mapeig ha constat de les següents fases:
  - Cerca i anàlisi de dades del teixit empresarial procedent de diferents fonts per elaborar el mapa d'agents i el mapa d'aliances del sector agroalimentari del Bages.
  - Entrevistes i enquestes a diferents agents per identificar les necessitats i reptes del sector agroalimentari.
  - Identificació de possibles accions concretes per donar resposta a les necessitats i reptes del sector.

  Client:

  Ajuntament de Manresa

  Calendari:

  2022