A Raiels creiem en el potencial del territori i de les persones a l’hora de generar iniciatives innovadores amb valor afegit, de qualitat i sostenibles. Iniciatives que apostin per establir un equilibri econòmic, social, equitatiu i just a tots els territoris, sobretot, a les zones rurals i a les regions més allunyades dels centres de decisió política. 

Apostem per  estratègies i  accions  transformadores que contribueixin al desenvolupament local i donin resposta als actuals reptes de ruralitat: despoblament, envelliment, serveis de proximitat, retorn de joves, noves oportunitats de negoci als territoris rurals, planificació estratègica, plans d’actuació municipal, estratègies territorials i locals, etc.

Donem suport a l’apoderament d’aquells col·lectius fins ara menys visibles o amb menys igualtat d’oportunitats en el territori rural per fer aflorar la seva veu i capacitat de decisió: des de les dones, al jovent i la gent gran.

Impulsem estratègies com la creativitat, el talent local o la innovació social per tal d’aportar noves idees, models i serveis per tal de satisfer noves necessitats socials i de benestar des de noves relacions entre els agents implicats en una cultura col·laborativa. Estratègies que reforcen models de governança territorials basats en la creació d’aliances des de la base local, així com també a partir de la cooperació entre els diferents agents del territori.  

A Raiels oferim suport en planificació estratègica per tal de concretar fulls de ruta que marquin les directrius d’actuacions i serveis que s’orientin a promoure el desenvolupament local i, alhora, contribueixen a la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori. Alhora, també acompanyem en projectes i accions que s’encaminin a resoldre reptes i problemàtiques del món local i rural aportant solucions innovadores i d’aplicació real.  


Serveis per aquest àmbit

 • Plans estratègics territorials i sectorials.
 • Plans d’Actuació Municipals (PAMs).
 • Anàlisis socioeconòmiques.
 • Anàlisis del teixit productiu.
 • Anàlisi de les necessitats de col·lectius específics (gent gran, jovent) per dissenyar polítiques municipals.
 • Estudis sobre la percepció social del territori (entrevistes, qüestionaris, etc).
 • Disseny d’estratègies territorials.
 • Processos per definir el branding territorial d’un municipi o un ens local.
 • Accions de dinamització socioeconòmica.
 • Avaluació d’estratègies territorials.
 • Anàlisi i posada en marxa de Plans d’Acció existents.
 • Organització i gestió d’esdeveniments: jornades, fires, intercanvis d’experiències, entre d’altres.
 • Disseny i coordinació de processos de participació ciutadana: pressupostos municipals participatius, planificació estratègica, plans d’actuació municipal.
 • Creació i gestió d’espais estables de participació (consells, comissions, taules i grups de treballs, etc).
 • Projectes de dinamització comercial: campanyes, bancs de traspàs, etc.
 • Foment de xarxes de cooperació territorial.
 • Cursos, seminaris i jornades sobre desenvolupament local, adreçades a tècnics i polítics del món local, entitats i associacions.
 • Formació a mida
 • Jornades d’intercanvi d’experiències
 • Conceptualització de propostes tècniques per a la tramitació d’ajuts d’àmbit nacional, estatal, europeu o internacional.