Diagnosi de productors i productores locals del Parc Natural dels Ports

Suport tècnic en el disseny del Certificat Ecolocal
13 maig, 2022
Bones pràctiques en gestió sostenible de les masies de Montclar
13 maig, 2022
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Diagnosi de productors i productores locals del Parc Natural dels Ports

  Descripció:

  Aquesta diagnosi s’ha orientat vers la caracterització de la producció local agroalimentària i artesana del Parc Natural dels Ports, per poder conèixer amb més profunditat el nombre i perfil de les principals empreses del sector, així com obtenir una caracterització aproximada de la seva diversitat. Alhora, aquesta caracterització inicial ha servit per definir uns criteris de base i apuntar les línies de treball de futur que es podrien impulsar des del Parc Natural dels Ports en relació amb aquest sector econòmic present dins el Parc Natural i al seu entorn.

  Els objectius assolits amb aquesta actuació són:

  1. Identificació dels/les professionals i les empreses relacionades amb els productes locals (agroalimentàries i d’arts i oficis). 
  2. Caracterització inicial del perfil d’empreses agroalimentàries (productores i transformadores), així com les empreses d’artesania d’arts i oficis dels municipis de l’àmbit del Parc Natural dels Ports.
  3. Definició de les directrius marc per determinar la vinculació entre els productes locals i artesans dels municipis de l’àmbit d’actuació i el Parc Natural dels Ports.
  4. Definició de les línies de treball a impulsar per al recolzament i el suport als productes locals del Parc Natural dels Ports.
  Client:

  Parc Natural dels Ports

  Calendari:

  2021