Diagnosi de productors i productores locals del Parc Natural dels Ports

Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Diagnosi de productors i productores locals del Parc Natural dels Ports

  Descripció:

  Aquesta diagnosi s’ha orientat vers la caracterització de la producció local agroalimentària i artesana del Parc Natural dels Ports, per poder conèixer amb més profunditat el nombre i perfil de les principals empreses del sector, així com obtenir una caracterització aproximada de la seva diversitat. Alhora, aquesta caracterització inicial ha servit per definir uns criteris de base i apuntar les línies de treball de futur que es podrien impulsar des del Parc Natural dels Ports en relació amb aquest sector econòmic present dins el Parc Natural i al seu entorn.

  Els objectius assolits amb aquesta actuació són:

  1. Identificació dels/les professionals i les empreses relacionades amb els productes locals (agroalimentàries i d’arts i oficis). 
  2. Caracterització inicial del perfil d’empreses agroalimentàries (productores i transformadores), així com les empreses d’artesania d’arts i oficis dels municipis de l’àmbit del Parc Natural dels Ports.
  3. Definició de les directrius marc per determinar la vinculació entre els productes locals i artesans dels municipis de l’àmbit d’actuació i el Parc Natural dels Ports.
  4. Definició de les línies de treball a impulsar per al recolzament i el suport als productes locals del Parc Natural dels Ports.
  Client:

  Parc Natural dels Ports

  Calendari:

  2021